De gemeente Eindhoven is gestart met de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor Land Forum. Met deze wijziging wil de gemeente de bouw van een politiecomplex mogelijk maken. Bewonersvereniging Meerhoven is kritisch over het plan en heeft een zienswijze ingediend.

De vereniging stond in 2019 aanvankelijk positief tegenover de komst van een politiecomplex. Sindsdien zijn de plannen op verzoek van de politie echter behoorlijk aangepast, waaronder een verdubbeling van het aantal politiemedewerkers en studenten en verplaatsing van de Sliffertsestraat richting woonwijk. Ook wil de politie het terrein hermetisch kunnen afsluiten. Dit terwijl Land Forum volgens de stedenbouwkundige ambities van de gemeente toegankelijk zou moeten blijven voor bewoners.

Alternatieve locatie
De vereniging concludeert dat de locatie Land Forum niet geschikt is voor een politiecomplex van deze omvang en wijst nogmaals naar alternatieve locaties zoals Trade Forum, het braakliggende terrein achter P+R Meerhoven. Volgens de vereniging heeft Trade Forum uit stedenbouwkundig en financieel oogpunt grote voordelen ten opzichte van de locatie Land Forum. Met de keuze voor Trade Forum kan de overlast voor de omgeving worden beperkt, kan de Sliffertsestraat blijven liggen waar die nu ligt en kan het P+R terrein dienen als ‘overloop’ wanneer de parkeerbehoefte op het politieterrein groter is dan het aantal beschikbare parkeerplekken op het politieterrein zelf.

Tekst gaat onder de foto verder.

Cellencomplex en sirenes
De vereniging is ook kritisch over het beoogde cellencomplex en de overlast van sirenes. In de plannen staat dat verdachten/arrestanten de straat worden opgestuurd en niet ongewenst moeten gaan zwerven en overlast geven. Echter staat nergens hoe die overlast zal worden voorkomen. Daarnaast is volgens de plannen forse overlast te verwachten van dagelijks naar schatting 85 politieauto’s met sirenes. Niet alleen nabij het complex maar ook onder andere op de Meerhovendreef richting Veldhoven. Toch meent de gemeente dat een nader onderzoek naar de nadelige milieueffecten (waaronder geluid) niet nodig is voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Zienswijze
De zienswijze van Bewonersvereniging Meerhoven is via deze link te raadplegen. Bij de zienswijze horen ook diverse bijlagen. Iedereen kan tot en met 10 augustus 2022 zelf een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplanplan indienen. Bewonersvereniging Meerhoven heeft hiervoor een voorbeeldbrief (in Word of PDF) beschikbaar gesteld.

Vervolgtraject
Op basis van alle ingediende zienswijzen wordt het plan mogelijk op onderdelen aangepast. Het (gewijzigde) bestemmingsplan wordt daarna ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Wie een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het besluit van de raad, kan vervolgens in beroep gaan bij de rechter.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op meerhoven.nl/landforum.