Kieswijzer Meerhoven

Vraag 1: Leegloop Winkelcentrum Meerhoven

Volgens een recent artikel in het Eindhoven Dagblad sluiten maar liefst vier van de elf winkels in Winkelcentrum Meerhoven (Terminal M) binnen afzienbare tijd hun deuren. Bewoners maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Zie onze brief van 18 februari 2022. Deelt u onze zorg? En welke rol ziet u voor de gemeente en in het bijzonder uw partij weggelegd?

Wij delen uw zorg zeker. Helaas is dit een trend die we overal in Eindhoven zien en die versterkt is door de Coronapandemie. GroenLinks vindt dat de gemeente meer  moet denken om winkelcentra interessanter te maken door functievermenging. Dit betekent dat er een combinatie moet worden gezocht tussen winkels, ervaringsplekken, wonen, restaurants en ontmoetingsplekken met een aantrekkelijke groene openbare ruimte. Als het écht een plek wordt van beleven en leven dan kunnen we het samen een toekomst geven. Als gemeente moeten we niet alleen aandacht hebben voor de ontwikkelingen in de binnenstad maar zeker ook voor winkelcentra in de wijken.
Deze zorg delen wij ten zeerste. We nemen dan ook de volgende maatregelen:

  1. We gaan het gesprek aan met eigenaar van het winkelcentrum om mogelijke opties te bespreken.
  2. We vragen het acquisitieteam van de gemeente zich actief in te zetten om detailhandel en andere bedrijvigheid naar Meerhoven te verleiden.
  3. We onderzoeken in hoeverre winkelcentrum de Hurk een bloeiend centrum in Meerhoven in de weg zit.
We delen die zorg zeker. De gemeente kan een acquisitieteam opzetten om meer winkels naar het winkelcentrum te halen. Verder is het een winkelcentrum waar in geïnvesteerd gaat worden door de gemeente. Er zal aan gewerkt moeten worden om het winkelcentrum ook weer aantrekkelijk te maken voor klanten door er bijvoorbeeld leuke evenementen/braderieën te organiseren zodat er meer aanloop naar het winkelcentrum is. Maar hier liggen ook een rol voor bewoners en winkeliers samen met de gemeente.
Helaas zien wij dat er bij meerdere wijkcentra winkels verdwijnen. Als gemeente moeten we een breed onderzoek doen wat er allemaal nodig is om leegstand tegen te gaan. Verder moet de wijk ook betrokken worden wat er allemaal nodig is om winkelcentrum levendig te houden.
Het Ouderen Appel – hart voor Eindhoven ziet enige gelijkenis tussen  Winkelcentrum Terminal M en het Winkelcentrum Woensel waar momenteel ook een toenemende leegstand wordt gemeld. Bij het Winkelcentrum Woensel worden wel initiatieven ontwikkeld zoals gratis parkeren en een nieuwe wijkbibliotheek om de nadelige impact op de leefbaarheid in Woensel-Noord tegen te gaan. Een eerste opmerking is dat de sluiting betreft vier (4) van de zeven (7) winkels betreft, aangezien er drie (3) grote supermarkten zijn. Gezien de beperkte omvang en vooral een totaal andere ligging van Terminal M zijn daar andere maatregelen noodzakelijk. Een van de grootste knelpunten is de bereikbaarheid met name voor de bevoorrading. In feite kan bevoorrading maar langs één weg geschieden, het Zandstrand, een weg met meer dan 10 drempels met kasseien en bij de busbaan in het smalste stuk van de weg een haakse bocht van 90˚. Verder is het leefklimaat van Terminal M abominabel. Zelfs als er weinig wind is, waait men weg tussen de gebouwen. Het is een algemene klacht ook van de bewoners van de gebouwen van het centrum. Verder ontbreken voorzieningen om naast het doen van boodschappen daar te verblijven.
Hier is in de raad over gesproken en inmiddels heeft de wethouder contact gehad. Er zijn verschillende nieuwe mogelijkheden voor huurders waarmee gesproken wordt. Uiteindelijk vindt 50PLUS dat het centrum levendig moet blijven met een gevarieerd aanbod van ondernemers. Dus de zorg delen wij.
ChristenUnie Eindhoven zal niet ingaan op de vragen die u voorlegt en wel om de principiële reden dat u in deze tijd – voorafgaand aan de verkiezingen – politici tot elke uitspraak kunt verleiden als dat in zijn/haar ogen stemmen oplevert. We zitten in de raad op de eed dat we daar gekozen zijn zonder ‘last of ruggespraak’ en vooraf committeren aan standpunten van belangengroepen voelt voor ons strijdig met dat uitgangspunt.
De leegstandsproblematiek heeft helaas een algemeen karakter. Vele winkelcentra kampen met dit probleem. De Piratenpartij zal zich sterk maken zowel in een coalitie-akkoord als in de oppositie, om te komen tot een stadsbreed leegstandsbeleid. We denken aan multifunctionele invulling van winkelcentra met diverse (sociaal en cultureel) gemeenschapsvoorzieningen. Op onze website vindt u onze gedachten over Winkelcentrum Woensel XL. Kijk hier https://eindhoven.piratenpartij.nl/2022/02/06/winkelcentrum-woensel-het-nieuwe-kloppend-hart-van-eindhoven-noord/
Wij delen deze zorg. Voor de leefbaarheid en saamhorigheid in een wijk is het van belang dat bewoners elkaar tegen kunnen komen bij voorzieningen in de buurt. Bovendien zorgt de afwezigheid van voorzieningen op loop- of fietsafstand voor meer vervoersbewegingen met de auto naar andere locaties, terwijl wij juist de afhankelijkheid van de auto willen verminderen. Dus dat de gemeente hier moet ingrijpen, lijkt ons zeer wenselijk. Wij zien daarbij graag dat leegstand niet alleen wordt opgevuld door winkeliers, maar dat er ook ruimte komt voor andere ondernemers en initiatieven zoals cultuurmakers.
FVD vindt het belangrijk dat de leegstand in het winkelcentrum in Meerhoven zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. We weten dat de hoge huurprijzen een van de grootste boosdoeners is. Om zo veel mogelijk deze hoge huurprijzen te laten dalen willen wij gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) afschaffen.
Vanuit het perspectief van een gezonde en leefbare stad wil Partij voor de Dieren de lokale economie steunen. Hoge huren maken het voor lokale en kleinschalige ondernemingen lastig. Het risico is dan dat alleen grote internationale bedrijven zich vestigen. Bijvoorbeeld Amerikaanse fastfoodketens. Om Eindhoven leefbaar te houden zoekt Partij voor de Dieren naar middelen om nieuwe vestigingen van fastfoodketens te kunnen weren en treedt daarover in overleg met het Rijk. Daarnaast is het van belang dat de gemeente met alle partijen in gesprek gaat en de zorgen van de bewoners en winkeliers hierin meeneemt om zo tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.
Ja die zorgen delen wij. En het speelt niet alleen in Meerhoven . Wij hebben in ons midden iemand die zelf in de detailhandel actief is, met zijn voeten in de modder staat zogezegd, en die vertelt dat er  overal bijvoorbeeld ook in de binnenstad heel veel leegstand is en dat het nog niet zo makkelijk is om oplossingen te bedenken omdat het niet meer zal en kan worden zoals het was. Dus we zullen vooral moeten uitvinden hoe en wat dan wel.

Om te beginnen heeft u dus al gelijk dat de gemeente en de bewoners(vereniging) met de verhuurder/vastgoed-exploitant en de ondernemers gezamenlijk aan tafel moeten zitten. Om uit te wisselen wat er nu precies aan de hand is. En daarna om met elkaar scenario’s te bespreken. Omdat het eigenlijk overal speelt kan gebruik gemaakt worden van bewezen oplossingen elders. Voor zover ze er al zijn en passend zijn voor Meerhoven. En binnen zo’n scenario zal ook duidelijk worden welke rol iedereen heeft of kan hebben.

Onze deskundige binnen Gewoon Eindhoven kan uw adviseur hierbij zijn. En we hebben wel scenario’s in gedachten die het samen doorexerceren waard zijn. En waarin de rol van de bewoners

De volgende partijen hebben niet gereageerd: