Kieswijzer Meerhoven

Vraag 2: Activiteiten Park Meerland

Park Meerland vormt het groene hart van Meerhoven. Centraal in het park ligt een enorme speelweide. Deze weide is speciaal bedoeld voor bewoners om samen activiteiten te organiseren. Echter ontbreken de nodige voorzieningen om grotere activiteiten te organiseren. De gemeente is vooralsnog niet bereid deze voorzieningen aan te leggen. Zie onze brief van 20 februari 2022. Wat is uw standpunt in deze?

GroenLinks is voorstander van ontmoeten in het groen, zonder beschadiging van de natuur. Wanneer de speelweide gebruikt gaat worden voor andere activiteiten, zorg je ervoor dat er meer mensen ook op een andere manier gebruik gaan maken van het park. Dat stemt positief. GroenLinks wil dat iedere wijk een eigen budget krijgt, zodat ze zelf kunnen bepalen waar ze in willen investeren. Daar kunnen deze voorzieningen ook prima in passen.
De PvdA staat voor sterke, leefbare wijken. Daar horen voorzieningen en buurtontmoetingen bij. Tijdens onze gesprekken hebben we regelmatig gehoord dat mensen de contacten in de buurt missen en dat er meer voorzieningen nodig zijn. Dit is een signaal dat wij zeer serieus nemen. In ons programma spreken wij over buurtregisseurs. De eerste aanspreekpunten voor inwoners. Zij krijgen daadwerkelijk doorpakkingsmacht en budget om in hun buurt te realiseren waar volgens de buurtbewoners behoefte aan is. Wij regelen dus de financiën per buurt. En hebben daar in de doorrekening van ons verkiezingsprogramma ook structureel geld voor vrij gemaakt. Onder het hoofdstuk ‘Wijken en wonen’ € 1 mio (gebiedsregisseurs) en onder het hoofdstuk ‘Veiligheid, inclusiviteit en inwoners’ € 0,5 (wijkbudgetten).
Wij vinden het prachtig als bewoners zelf initiatieven organiseren waar de wijk behoefte aan heeft en we vinden dat de gemeente daarin maximaal moet faciliteren. De gemeente moet helpen en ondersteunend zijn, niet het struikelblok dus laten we snel die voorzieningen aanleggen zodat er mooie dingen georganiseerd kunnen worden.
Het Ouderen Appel – hart voor Eindhoven vind dat sociale cohesie door grote activiteiten wordt bevorderd, zodat de wijk als een dorp  functioneert en dat  grote familiespektakels kunnen worden geprogrammeerd. De gemeente dient de bewonersvereniging dus te faciliteren. Een goed georganiseerde wijkvereniging heeft ruimte nodig. Binnen en buitenruimte,  zoals een groot park met voldoende voorzieningen om weer volop met elkaar kunnen genieten van de activiteiten zoals MiniDisco,  Marathonestafette, de Zeskampen, grote feestavonden en bv  Speelgoedmarkten te organiseren voor klein en groot en voor alle bewoners in Meerhoven.
Ook hier hebben wij begrepen wordt gekeken naar mogelijkheden. 50PLUS is voorstander van wijkbudgetten waarin de bewoners samen kunnen bepalen waaraan dit wordt uitgegeven.
ChristenUnie Eindhoven zal niet ingaan op de vragen die u voorlegt en wel om de principiële reden dat u in deze tijd – voorafgaand aan de verkiezingen – politici tot elke uitspraak kunt verleiden als dat in zijn/haar ogen stemmen oplevert. We zitten in de raad op de eed dat we daar gekozen zijn zonder ‘last of ruggespraak’ en vooraf committeren aan standpunten van belangengroepen voelt voor ons strijdig met dat uitgangspunt.
De Piratenpartij wil invoering van buurtbudgetten mogelijk maken waarover bewoners zelf kunnen beslissen hoe deze te investeren in hun eigen leefomgeving. te besteding door en juist om de bewoners de gelegenheid te geven eigen invulling te geven aan openbare ruimtes.

Die voorzieningen moeten er komen. Geef mensen zeggenschap over hun eigen wijk.

Voor FVD zou Park Meerland zeker ‘the place to be’ moeten worden waar mensen uit Meerhoven elkaar kunnen ontmoeten en eventueel nieuwe wijkgenoten kunnen leren kennen. Vooral in de warmere maanden van het jaar. Mochten hier goede burgerinitiatieven voor zijn – en dat kan bijna niet anders – dan zou de gemeente hier altijd welwillend tegenover moeten staan. Ook al kost het wat geld. Doordat de vinexwijk Meerhoven relatief nieuw is en er bovendien mensen woonachtig zijn met uiteenlopende achtergronden, kan het verbinden van de mensen en het bouwen van een gemeenschap wel een steuntje in de rug gebruiken.
Park Meerland is een mooie, groene plek waar mens en dier hun rust kunnen vinden. Daarnaast kunnen mensen elkaar vinden in dit gebied, dit kan een erg belangrijke, mooie en sociale functie hebben. Echter vindt Partij voor de Dieren dat we moeten waken dat bij evenementen rekening wordt gehouden met de omgeving, natuur, en dieren. Daarom vinden we dat er duidelijke grenzen gesteld dienen te worden waarbij de belangen van dier, natuur, milieu en omwonenden worden meegenomen. Het aanleggen van voorzieningen in een park en grotere evenementen kunnen de natuur verder onder druk zetten en zal daarom niet op onze steun rekenen.
Het gaat om een echt kleine investering om algemeen iets mogelijk te maken. Voor zo’n relatief klein bedrag moet budgettair ruimte te vinden zijn. Samen met de bewoners kan om te beginnen in het specifieke budget voor investeringen, maar op zich kan in het hele budget dat  voor Meerhoven beschikbaar is, gekeken worden waar ruimte te vinden is. Tenslotte is dat hele budget voor Meerhoven bedoeld, dan moeten de bewoners daar ook mee in kunnen bepalen.

Het is ook beter in de zin van degelijker om het in één keer goed dan steeds opnieuw via huren te regelen, als het al goed mogelijk is het via huren te regelen.  En misschien is het een idee voor gewenste commerciële activiteiten iets extra in rekening te brengen om te sparen voor andere faciliteiten die gewenst worden.

De volgende partijen hebben niet gereageerd: