Kieswijzer Meerhoven

Vraag 3: Inspraakproces politiecomplex Land Forum

Gemeente en politie willen op Land Forum een politiecomplex voor ca. 2000 politiemedewerkers en 500 studenten van de Politieacademie realiseren. Kijk op meerhoven.nl/landforum voor meer informatie. In tegenstelling tot het College is Bewonersvereniging Meerhoven van mening dat het inspraakproces rond deze ontwikkeling helemaal niet goed is verlopen. Wat is hierover uw opvatting? Welke actie gaat u ondernemen of heeft u ondernomen om bewoners écht bij de plannen te betrekken?

Inspraak is voor GroenLinks enorm belangrijk en we betreuren het gevoel dat dit niet goed is gegaan.  Wat ons betreft heeft het inspraakproces zeker een valse start gehad, en werd het ook te vroeg in het proces opgestart. Op dat moment waren de plannen nog erg aan verandering onderhevig, wat onduidelijkheid en onrust veroorzaakte. Als raad hebben we daarom gevraagd om een onafhankelijk onderzoek, wat inmiddels door bureau ZET is uitgevoerd. De resultaten van dit onafhankelijk onderzoek zijn met de raad gedeeld. De uitkomsten geven een ander beeld dan deze vraag doet vermoeden. Daarnaast is GroenLinks zelf ook met meerdere inwoners in gesprek gegaan, op locatie en via de mail,  zowel met inwoners van Grasrijk als van Bosrijk.
We zijn met een grote groep de wijk in geweest. We hebben aangebeld en met veel mensen gesproken. Wij herkennen, door de gesprekken in de wijk, uw standpunt tav het inspraakproces niet. Er waren veel mensen tevreden. Sterker nog, het werd vaak pas een punt van aandacht op het moment dat wij er naar vroegen.
Het inspraakproces is erg rommelig verlopen, zowel in het moment van starten als de uitwerking van het proces. Hierdoor is voor de bewoners onvoldoende duidelijk wat er met hun inspraak gedaan is en waarom er met bepaalde bezwaren niks gedaan is. Helaas is hierdoor het beeld ontstaan dat de inspraak slechts een formaliteit was en niet iets wat door de gemeente serieus genomen is. Dat vinden we als CDA Eindhoven heel erg. Zoiets mag nooit meer gebeuren. We hebben het college gevraagd om de bewoners bij de verdere uitwerking van de plannen te betrekken om zo toch de verbinding te zoeken met de wijk. En samen te kijken naar aan welke bezwaren nog tegemoet gekomen kan worden.
Als SP hebben vaker met de inwoners contact genomen om te duidelijkheid te krijgen over de situatie. Uiteindelijk hebben wij bij de laatste raadsvergadering moties ingediend om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de participatieproces.
Het Ouderen Appel – hart voor Eindhoven is met U van mening dat tijdens het proces de omvang van het geplande complex flink is toegenomen. Kortom, tijdens het spel zijn de knikkers veranderd. Wij delen daarom de conclusie van het college niet dat de peiling, onder winkelend publiek in oktober 2021,  als argument gebruikt kan worden om aan te tonen dat de bezwaren van klankbordgroep niet breed gedragen worden door de wijk. Integendeel, juist de uitkomst, dat er geen duidelijke conclusie kan worden aangedragen over een voorkeur, had moeten worden opgevat als een aanbeveling om een met de wijk opnieuw in gesprek te gaan over de nieuwe randvoorwaarden en die bepalend laten zijn om  de effecten op de leefbaarheid door de komst van het beoogde politiecomplex grondig te onderzoeken. Wij hebben dit standpunt in de meningsvorming februari jl. ook zo naar voren gebracht.
Hier is uitvoerig over gesproken. Mede ook door 50PLUS is de wethouder aangesproken om het proces nogmaals en zorgvuldiger te doen. Tevens zijn wij de wijk in geweest om naar meningen te vragen om meer onafhankelijk een beeld te vormen.
ChristenUnie Eindhoven zal niet ingaan op de vragen die u voorlegt en wel om de principiële reden dat u in deze tijd – voorafgaand aan de verkiezingen – politici tot elke uitspraak kunt verleiden als dat in zijn/haar ogen stemmen oplevert. We zitten in de raad op de eed dat we daar gekozen zijn zonder ‘last of ruggespraak’ en vooraf committeren aan standpunten van belangengroepen voelt voor ons strijdig met dat uitgangspunt. Na afloop van de verkiezingen wil ik graag met u het gesprek aangaan om te horen wat u bezighoudt.
Piratenpartij doet voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Wij verwachten 3 zetels te kunnen halen en ons dan in te kunnen zetten om Eindhovense burgers meer zeggenschap en invloed te kunnen geven. Onze inzet is om bewoners te betrekken bij alle besluiten over zaken die direct van invloed zijn op hun eigen leefomgeving. We hebben uw website geraadpleegd en we kunnen niet anders dan constateren dat de hele inspraakprocedure niet is verlopen zoals ons voor ogen staat en de gemeente heeft zich ons inziens van de slechte kant laten zien. Indien wij gekozen zijn, spreken wij bij deze af dat wij direct net u in overleg zullen treden, hoe hier gezamenlijk in te handelen.Want ook wij zijn van mening dat de zeggenschap van u als directe betrokken bewoners onvoldoende is gewaarborgd.
Wij begrijpen dat de bewoners niet persé tegen het politiecomplex als zodanig zijn. Wel dreigt de onvrede over het inspraakproces en de huidige plannen tot (mogelijk langdurige) bezwaarprocedures te gaan leiden. Het lijkt ons dan ook pragmatisch om alsnog echte inspraak te organiseren en gezamenlijk met bewoners tot een oplossing te komen die wél gedragen wordt.
FVD vindt dat er over dit soort kwesties een lokaal referendum moet worden georganiseerd. Inwoners moeten niet alleen kunnen meepraten, maar moeten ook kunnen meebeslissen. In dit geval is zelfs het inspraakproces helemaal niet goed verlopen en voelen de inwoners zich hierdoor niet serieus genomen.
Partij voor de Dieren vindt een sterke lokale democratie van groot belang. Op dit moment worden initiatieven, plannen en zorgen van inwoners niet of onvoldoende meegewogen bij beslissingen van het gemeentebestuur. Als het aan ons ligt worden plannen als deze niet voor inwoners, maar mét inwoners gemaakt. Wij willen onder andere dat het raadgevend referendum een plaats krijgt bij belangrijke besluiten, en dat ook wijkreferenda mogelijk worden gemaakt.
Het is overduidelijk dat de politie de vrije hand gegeven is door de gemeente en hun hele plan van eisen er doorgedrukt wordt zonder dat omwonenden echt betrokken zijn of de belangen van de omwonenden echt verwerkt zijn in dat plan van eisen. Laat staan dat er rekening gehouden is met de besluiten uit het verleden waarin ook harde toezeggingen aan bewoners zijn gedaan ten aanzien van de Sliffertsestraat.

We hebben eerder als fractie M.A. Schreurs geprobeerd zowel de burgerparticipatie onafhankelijk te laten evalueren, als de politie te verzoeken echt met de omwonenden aan tafel zou gaan zitten om uit te wisselen wat voor de verschillende belanghebbenden belangrijk is en wat er precies in het verleden afgesproken is, in het oprechte verlangen om met elkaar tot een aangepast pakket van eisen te komen dat maximaal recht doet aan elkaars wensen en belangen. Verder hebben we een besluit voorgelegd aan de raad om het besluit over het verleggen van de Sliffertsestraat in te trekken omdat het getuigt van onbehoorlijk bestuur. De besluitvorming uit het verleden is namelijk niet eens in de huidige besluitvorming verdisconteert.

Alle 3 onze voorstellen zijn afgewezen door een meerderheid van de raad. We hebben voorspeld dat dat zal leiden tot vertraging in de ontwikkeling van het politiedienstencentrum omdat als de inzet van de gemeente zo blijft als ze is en onherroepelijk een gang naar de rechter ingezet gast worden.

De volgende partijen hebben niet gereageerd: