Kieswijzer Meerhoven

Vraag 4: Alternatieve locatie politiecomplex

Een mogelijke alternatieve locatie voor het politiecomplex is Trade Forum. Zie onze brief van 15 februari 2022. Hoe staat u tegenover het idee om het politiecomplex op die locatie te realiseren?

Wij stellen het enorm op prijs als inwoners meedenken over mogelijke oplossingen. Voor zover ons bekend zijn er andere plannen (in concept) voor Trade Forum, nl. als “etalage voor Brainport” , gelegen tussen de snelwegen. Daarnaast is het, gezien de huidige ontwikkelplannen van het Politie Diensten Centrum, te klein van oppervlak.
De PvdA heeft zich vanaf 2006 onder leiding van Mary Fiers ingezet om van Meerhoven een ruime, groene, autoluwe wijk te maken. Met woningen voor starters, ruimte voor kinderen, voorzieningen voor iedereen en veel groen.  We denken dat deze opzet geslaagd is. Bij een stedelijke wijk horen stedelijke voorzieningen. Een Politiecomplex voor studenten en medewerkers is een mooie kans voor Eindhoven als stad. Samen moeten we de beperkte ruimte vullen. Wij menen dat de gekozen locatie zich uitstekend leent voor deze voorziening. En nogmaals, gelet op de gesprekken die wij voerden in de buurt, durven wij te stellen dat de weerstand niet door iedereen gevoeld wordt. U noemt Trade Forum als alternatief. Wij zien daar veel kansen om woningen te realiseren om starters aan een betaalbaar huis te helpen.
Als we eerlijk zijn dan denken we dat de plek waar het complex komt niet meer gaat veranderen in deze fase van het proces. Dat neemt niet weg dat we daar graag naar zouden willen kijken en zouden willen kijken of er nog mogelijkheden zijn om het complex daar te realiseren.
Hier hebben wij te weinig zicht op. Het college heeft al definitief keuze gemaakt.
Het Ouderen Appel – hart voor Eindhoven is het met U eens dat het braakliggende terrein achter het P+R terrein en hotel Campanile  een meer voor de hand liggende locatie, zeker nu de door de grotere omvang van het beoogde politiecomplex meer verkeersbewegingen op gang zullen komen. Deze grotere verkeerstroom past beter op een locatie direct aan de N2/A2. Bovendien is deze locatie vanuit de stad veel beter bereikbaar dan de locatie Land Forum met name voor andere voertuigen dan personen auto’s.
Met bewoners, raad en college is de huidige locatie bepaald.
ChristenUnie Eindhoven zal niet ingaan op de vragen die u voorlegt en wel om de principiële reden dat u in deze tijd – voorafgaand aan de verkiezingen – politici tot elke uitspraak kunt verleiden als dat in zijn/haar ogen stemmen oplevert. We zitten in de raad op de eed dat we daar gekozen zijn zonder ‘last of ruggespraak’ en vooraf committeren aan standpunten van belangengroepen voelt voor ons strijdig met dat uitgangspunt.
We hebben op dit moment onvoldoende locatiekennis om een eventuele plaatsing van het politiecomplex op de door u voorgestelde locatie te kunnen beoordelen. Wel zijn wij van mening dat de gemeente serieus samen met u naar alternatieven moet kijken op wenselijkheid en haalbaarheid.

Niet onwelwillend, de argumenten klinken plausibel, maar we zijn te weinig thuis in dit dossier om er zinnige uitspraken over te doen.

FVD vindt deze locatie een mooie plek voor de beoogde politiehuisvesting omdat het voldoet aan de belangen en wensen van de inwoners én politie.
Voor Partij voor de Dieren weegt het algemeen belang altijd zwaarder dan het commercieel belang daarom beschouwen we het als mogelijk alternatief. Echter, zoals voor alle plannen met betrekking tot de bouw van het politiecomplex wordt ook hier in het groen gebouwd. Braakliggende terreinen zijn wellicht niet interessant voor mensen, maar juist dieren vinden hier de rust. Partij voor de Dieren zal het belang van natuur zwaar meewegen, maar heeft op dit moment te weinig informatie om hier een gedegen oordeel over te geven.
Wij kunnen op dit moment niet alle consequenties overzien. Maar we hebben geen weet van belemmeringen om het als alternatieve locatie mee te nemen bij het gesprek over een voor iedereen optimaal plan van eisen en hoe dat precies te realiseren. Dus daar zou het meegenomen moeten worden omdat u het als alternatief ingebracht heeft.

De volgende partijen hebben niet gereageerd: