Kieswijzer Meerhoven

Vraag 5: Transitievisie warmte

Volgens de Transitievisie Warmte van de gemeente Eindhoven is een aantal wijken waaronder Meerhoven al gedeeltelijk aardgasvrij of wordt daar nog maar zeer weinig aardgas gebruikt. Ongeveer de helft van de warmte van het warmtenet in Meerhoven wordt echter nog steeds met aardgas geproduceerd. Daarnaast zijn vele huishoudens in Meerhoven nog aangewezen op aardgas. In de Transitievisie wordt niet nader ingegaan hoe Meerhoven geheel aardgasvrij wordt. Welke maatregelen gaat u nemen om Meerhoven binnen de gestelde termijn geheel aardgasvrij te maken?

De energietransitie is een complexe opgave en lange tijd werd gedacht dat biomassa een goede opvolger van aardgas zou zijn, dat is helaas niet zo. Momenteel heeft de gemeente (per 1/1/2022) 1200 woningen aangesloten (eigen klanten), dit groeit de komende jaren door (in Meerhoven) door tot ongeveer 1600 woningen. (2024/2025). De gemeente voedt vijf ketelhuizen in Meerhoven, waarachter Ennatuurlijk haar klanten heeft (Zandrijk en Grasrijk). De raming van het aantal aangesloten woningen van Ennatuurlijk daar bedraagt ca. 2600 woningen. De cijfers van 2020 als verhouding tussen biomassa en aardgas van het warmtenet van Ennatuurlijk in Meerhoven is: Biomassa : Aardgas = 53% : 47% (de Biomassa warmte is 100% afkomstig van BEC Meerhoven). Wij vinden dan dat Ennatuurlijk zo snel mogelijk geen gas meer moet gebruiken in hun centrale. Onze eigen centrale draait nu 100% op biomassa.  We leren op dit moment van de pilotwijken aardgasvrij en willen de komende jaren flink inzetten om meer stappen te gaan zetten. We faseren daarbij biomassa uit, gaan meer isoleren en inzetten op all-electric woningen of andere vormen van verwarmen. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan aardwarmte. Belangrijk hierbij vinden wij dat we met daadkracht en draagvlak verder gaan.
De visie zal moeten worden uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Daar worden externe partijen bij betrokken dus in deze fase is het noemen van concrete maatregelen lastig.
1) Maximaal in 2050 moet heel Meerhoven aardgasvrij zijn volgens de vastgestelde warmtevisie. Je hebt voor minimaal de helft van het gebied al een warmtenet op basis van biomassa. Exacte maatregelen omschrijven tot 2050 is lastig omdat technologische ontwikkelingen gedurende de periode tot 2050 waarschijnlijk heel snel gaan (zeker nu met de stijgende prijzen). Maar allereerst moeten we isoleren en energiegebruik reduceren om de vraag te verkleinen. Het CDA heeft geen voorkeur voor een uitbreiding van het warmtenet omdat dit niet altijd rendabel is (zeker bij afbouw van biomassa). Mogelijk kan bij verbetering van technieken een rendabel warmtenet kunnen worden aangelegd, maar het lijkt ons lastig.

2) Het CDA zet daarom  eerder in op de beweging richting hybride en geheel elektrische warmtepompen. Het CDA wil met name hier op inzetten omdat dit  haalbaar, draagbaar en betaalbaar is in tegenstelling tot een onzeker warmtenet. Vattenfall is op dit moment ook al bezig met geheel elektrische warmtepomp die slecht geïsoleerde huizen kan verwarmen.  Hopelijk kan de introductie van warmtepompen (hybride en elektrische) verder gestimuleerd worden met collectieve inkoop (dus lagere aanschafprijs), leningen, naast de landelijk subsidies. In combinatie met de ontwikkeling van betaalbare huisbatterijen (zoals die van het Eindhovense bedrijf Cellsius (www.celsius.com) kunnen veel huizen, inclusief meerhoven, in de toekomst versneld van het gas af.

3) De gemeente moet daarbij via haar energiecoöperatie door grootschalige inkoop zorgen voor betaalbare zonnepanelen en/of gunstige leningen verstrekken.  Daarnaast moeten er door gemakkelijke ruimtelijke procedures mochten deze een hindernis vormen voor zon op huis of bedrijfsdaken.

4) De rol van de gemeente moet in samenwerking met Enexsis en Tennet zorgen dat er een goed stroomnetwerk komt dat de grote stroomvraag en levering aan kan (dat is nu nog onzeker).

5) De gemeente stimuleert innovaties en pilots.

Er is op dit moment niet genoeg budget om nu meerdere wijken van de gas af te halen. Gemeente Eindhoven is nu met aantal wijken bezig. Na deze wijken kan Meerhoven aan beurt komen.
Het Ouderen Appel – hart voor Eindhoven vind dat de routekaart “transitievisie warmte” geformuleerd is op achterhaalde hoofdlijnen en steeds moet worden bijgesteld naar de actualiteit.  Het overheidsbesluit investeringen in infra/systemen (warmtenetten) is uitgesteld in november 2021 voor het nieuwe kabinet. De destijds gereserveerde budgetten voor het Nationaal Isolatieprogramma (514 mln over drie jaar), en de 150 mln voor energiearmoede via gemeenten, zijn ondermaats. Ook het begrip Woonlastenneutraliteit is nog niet uitgewerkt. Wij, het OAE, vinden dat woonlastenneutraliteit voor iedere individuele huishouden moet worden gegarandeerd met extra aandacht voor kwetsbare groepen. Het OAE communiceert rechtstreeks met de vertegenwoordigers in de tweede kamer door de portefeuille houders ons zwartboek aan te bieden waarin wij de misstanden in Eindhoven op dit gebied direct bespreekbaar maken.
Dit is onderdeel van de gemaakte plannen. Als 50PLUS promoten wij het aardgasvrij maken maar dit mag nooit zo zijn dat huishoudens zonder een alternatief worden afgesloten. Ook mag de rekening niet bij de inwoner neergelegd worden.
ChristenUnie Eindhoven zal niet ingaan op de vragen die u voorlegt en wel om de principiële reden dat u in deze tijd – voorafgaand aan de verkiezingen – politici tot elke uitspraak kunt verleiden als dat in zijn/haar ogen stemmen oplevert. We zitten in de raad op de eed dat we daar gekozen zijn zonder ‘last of ruggespraak’ en vooraf committeren aan standpunten van belangengroepen voelt voor ons strijdig met dat uitgangspunt.
Piratenpartij is voorstander van een stadsbrede visie voor de energietransitie. Per buurt willen we samen met de bewoners plannen maken hoe deze transitie gefaseerd vorm te geven. Startend net de buurten/wijken waar reeds een begin gemaakt is. Meerhoven hoort nadrukkelijk hierbij.

Wij vinden het ‘hoe’ van de energietransitie een technisch vraagstuk. De rol die we zien voor de gemeente is het zorgvuldig en tijdig begeleiden van bewoners zowel praktisch en zo nodig ook financieel.

FVD wil Meerhoven niet aargasvrij. Wij willen volledig stoppen met deze geforceerde ‘energietransitie’. Het is belangrijk voor ons dat inwoners zelf kunnen bepalen of ze wel of niet aardgas gebruiken.
De Partij voor de Dieren vindt het van essentieel belang dat we de klimaat- en biodiversiteitscrises samen aanpakken en hier prioriteit aan geven. De belangrijkste maatregel om deze crises te keren is het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dit vraagt om een allesomvattende aanpak: één waarbij klimaatplannen gecombineerd worden met maatregelen voor behoud en herstel van biodiversiteit. Dit doen we samen met inwoners en bedrijven. Dit betekent niet enkel van het gas af, maar ook inzetten op energiebesparende maatregelen en keuzes als isolatie. Daarnaast zullen er duurzame methodes van energieopwekking gebruikt moeten worden voor de energie die nog wel gebruikt wordt en zal ook ingezet worden op meer groen op straat, gevel en dak. De Partij voor de Dieren wil dat Eindhoven uiterlijk 2030 klimaatneutraal wordt, dit betekent dat we flinke stappen moeten gaan zetten om dit te bereiken waaronder aardgasvrij worden. Wij zullen daarom ook, zodra wij in de raad zitten, flink gaan aansturen om bovengenoemde middelen zo snel en concreet mogelijk in te zetten.
Gewoon Eindhoven is net als ( bijna)  iedereen voorstander van het zo snel mogelijk reduceren van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Hiervoor moeten dus alternatieven beschikbaar zijn die ook voor iedereen te doen zijn. Zowel qua leven als qua geld. Het is cruciaal dat in enge samenwerking met de bewoners van Meerhoven de te zetten stappen voor Meerhoven bepaald worden die daar aan voldoen. En misschien met andere zinvolle partners. Omdat er op dit moment zoveel in beweging is, is het nodig om aan de ene kant te zorgen dat er wel een gezamenlijke  roadmap komt te liggen, maar aan de andere kant maximaal flexibel te zijn, om niet te zeggen opportunistisch in de uitvoering. En elke stap voorwaarts is er één, zolang gezorgd wordt dat die stap robuust is en vervolgstappen mogelijk maakt.

De volgende partijen hebben niet gereageerd: