Kieswijzer Meerhoven

Vraag 6: Ontwikkeling Eindhoven Airport

Wat is uw opvatting over de ontwikkeling van het gezamenlijke aantal vluchten van Airport Eindhoven en Vliegbasis Eindhoven in relatie tot de verschillen vormen van overlast voor omwonenden (in brede zin) en tot de verschillende vormen van belasting van het milieu?

GroenLinks wil minder overlast door de Airport en wil daarom minder vluchten. We waren tevreden over de stappen die werden aangekondigd in de proefcasus Eindhoven van Pieter van Geel. Maar de impact op de omwonenden en het klimaat is simpelweg nog steeds te groot. Bij iedere beslissing over Eindhoven Airport staat het verbeteren van de woonomgeving en het klimaat voor GroenLinks voorop. Het aantal vliegbewegingen is bevroren op 40.500. Wij willen inzetten op een vermindering van het aantal vliegbewegingen rondom Eindhoven Airport. Dit is noodzakelijk volgens ons vanwege de geluidscontour van Eindhoven Airport om zo de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. Daarnaast willen we dat de daling van CO2-uitstoot van vluchten een voorwaarde wordt naast de geluidsreductie. Voor vliegtuigen die te laat binnen komen moeten boetes worden ingesteld en deze dienen in het leefbaarheidsfonds gestort te worden. Hiermee kan worden geïnvesteerd in het leefklimaat voor de omwonenden van Eindhoven Airport. Tevens moet de boeteregeling aangepast worden, zodat de boetes al gaan gelden vanaf 23:30 in plaats van de huidige 24:00 uur
We houden vast aan de uitgangspunten van het rapport “Opnieuw Verbonden” (het rapport Van Geel). Vanaf 2022 sturen we dus niet meer op een maximaal aantal vluchten maar op vermindering van de geluidsbelasting in 2030 met 30% ten opzichte van 2019. En we gaan samen met de omwonenden de voortgang op de gemaakte afspraken nauwlettend volgen.
Wij volgen het advies van de commissie van Geel hier in. Volgens ons is de Airport van grote toegevoegde waarde voor de stad en onze regio maar er moet een goede balans zijn tussen de voordelen van de Airport en de belasting van het milieu en het beperken van de overlast voor de omgeving. We volgen dus de adviezen van van Geel over die gebaseerd zijn op klimaat, milieu en minder geluidsoverlast door stillere vliegtuigen en het bevriezing van het aantal vluchten.

De SP is tegen uitbereiding van Eindhoven Airport. Wij willen ook geen vluchten voor 7.00 en na 23.00 uur. Hiermee verminderen wij de overlast.
Het Ouderen Appel – hart voor Eindhoven herkent de bezwaren die door het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) regelmatig verwoord worden en zet zich in om een realistische bijstelling die de leefbaarheid van de wijk voor de inwoners vooropstelt.
50PLUS is ook nauw betrokken geweest bij de tot stand komen plannen van van Geel over het vliegveld. De gestelde normen uit 2019 mogen op geen enkele manier worden overschreden. Leefbaarheid staat bij 50PLUS voorop.
ChristenUnie Eindhoven zal niet ingaan op de vragen die u voorlegt en wel om de principiële reden dat u in deze tijd – voorafgaand aan de verkiezingen – politici tot elke uitspraak kunt verleiden als dat in zijn/haar ogen stemmen oplevert. We zitten in de raad op de eed dat we daar gekozen zijn zonder ‘last of ruggespraak’ en vooraf committeren aan standpunten van belangengroepen voelt voor ons strijdig met dat uitgangspunt.
Piratenpartij wil geen uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Wij willen de ontwikkelingen stimuleren naar schonere en stillere vliegtuigen en zullen de betrokken partijen (dus ook omwonenden) die daarbij een rol spelen bij elkaar brengen om dit te realiseren.

Volt vindt dat voor korte vluchten de trein de voorkeur heeft en dat kerosine eerlijk belast moet worden. Verder zijn we niet tegen uitbreiding van het aantal vluchten, maar wel tegen toename van de overlast. Dus meer vluchten met modernere (stillere, schonere) vliegtuigen, willen we niet uitsluiten.

FVD vindt dat de overlast van Eindhoven Airport relatief meevalt. Wij steunen ook de uitbreiding van Eindhoven Airport omdat het de werkgelegenheid en lokale economie laat groeien.
Eindhoven Airport zorgt voor grote problemen voor omwonenden, dier, natuur en milieu. Lokaal zorgt deze luchthaven bijvoorbeeld voor geluidsoverlast, uitstoot van bijvoorbeeld stikstof en een slechte luchtkwaliteit, dit gaat ten koste van de leefkwaliteit. Maar ook globaal draagt Eindhoven Airport bij aan de gevaarlijke klimaatopwarming. Partij voor de Dieren wil op geen enkele manier meewerken aan uitbreiding van Eindhoven Airport en wil een krimp van het aantal vluchten. Eindhoven gaat lobbyen voor betere treinverbindingen en faciliteert deze. Eindhoven Airport vliegt niet meer naar bestemmingen die binnen 6 uur met de trein te bereiken zijn.
In zijn algemeenheid zou het zo moeten zijn dat het aantal vluchten niet het bepalende criterium is voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport, maar juist de continue reductie van overlast in geluid en milieu van het totaal van de vluchten.

De volgende partijen hebben niet gereageerd: