Politiecomplex Land Forum

Gemeente Eindhoven en politie willen op Land Forum een groot politiecomplex realiseren. In 2019 ging het om 1250 politiemensen en kon het complex worden ingepast in de bestaande infrastructuur (zie ook de Wijkinfo van december 2019). Inmiddels is de omvang van het geplande complex flink toegenomen. Volgens de laatste inzichten gaat het om ca. 2000 politiemedewerkers van diverse afdelingen, waaronder de Mobiele Eenheid, en dagelijks 520 studenten van de Politieacademie. Ook is een cellencomplex (voor kortverblijf), een schietbaan en een trainingscentrum gepland. Er is ruimte nodig voor ongeveer 1000 parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers. Tevens is er een mogelijkheid van een ‘hoogteaccent’ met een maximum van 45 meter (vergelijkbaar met een gebouw van ca. 15 verdiepingen) aan de zuidzijde van het terrein. Het politiecomplex heeft geen openbare functie. Er komt dus geen politiebureau voor het doen van aangifte en dergelijke.

Collegebesluit
In juni 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met deze opzet. Bewoners in een deel van Grasrijk en Bosrijk hebben hierover die maand een Wijkinfo van de gemeente ontvangen. De gemeenteraad is via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.

(Lees hieronder verder).

Oude Sliffertsestraat
Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken, willen gemeente en politie de Oude Sliffertsestraat verplaatsen naar de buitenzijde van het terrein. Hiervoor heeft men twee varianten bedacht: een westelijke en een oostelijke variant. Om de mening van de wijk te polsen, heeft de gemeente een onderzoeksbureau ingeschakeld. Het bureau heeft eind oktober en begin november 134 gesprekken gevoerd met winkelend publiek, weggebruikers en direct omwonenden. De resultaten zijn verwerkt in een rapport. Volgens het College hebben die gesprekken geen duidelijke conclusie opgeleverd over een voorkeur. Daarom heeft men deze week besloten dat de Oude Sliffertsestraat wordt verplaatst richting woonwijk (de westvariant). Die variant is volgens het College goedkoper, korter en milieuvriendelijker. Bovendien heeft de politie in dat geval meer ruimte. Omwonenden zijn hierover via een Wijkinfo geïnformeerd. De weg kan overigens pas worden verplaatst nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Leefbaarheid
Saillant detail is dat beide varianten ook al in mei 2021 aan de wijk zijn voorgelegd. Dat leverde voor gemeente en politie echter niet het gewenste resultaat op. Ruim 98% van de ruim 500 respondenten schaarde zich toen achter het advies van de klankbordgroep van bewoners én het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven. Zij adviseerden om – los van beide varianten – eerst de effecten op de leefbaarheid door de komst van het beoogde politiecomplex grondig te onderzoeken en daarbij de inbreng van de wijk serieus in het onderzoek mee te nemen. Ook uit de gesprekken die het onderzoeksbureau onlangs heeft gevoerd, blijkt dat bewoners zich met name zorgen maken over de komst van het complex en meer betrokken hadden willen zijn bij de plannen. Toch heeft het College in juni 2021 zonder nader onderzoek en zonder verdere consultatie van de wijk besloten dat het politiecomplex er komt. Volgens het College dreigde de politie te kiezen voor een andere stad als het besluit langer op zich liet wachten.

Ook het meest recente besluit van het College om de Oude Sliffertsestraat richting wijk te verplaatsen, gaat geheel voorbij aan het eerder advies van klankbordgroep en het bestuur. Zie onderstaand fragment uit dat advies.

Mocht u zonder nader onderzoek toch een besluit nemen over de ligging van de Oude Sliffertsestraat, dan merken wij op dat verplaatsing van de weg naar de westzijde van het beoogde politiecomplex (tegen de woonwijk) niet strookt met de autoluwe opzet van de wijk. Deze optie is ook niet te rijmen met het door u op 11 juli 2006 genomen verkeersbesluit in relatie tot het dossier ‘Knip Sliffertsestraat’. Als pleister op de wonden voor het openhouden van een autoverbinding tussen Zandrijk en Grasrijk werden toen diverse verkeersmaatregelen genomen om de oostflank van Grasrijk zoveel mogelijk te ontzien van de nadelige gevolgen van een autoverbinding. Deze verbinding was namelijk niet in de oorspronkelijke planopzet van Meerhoven voorzien. Door de Oude Sliffertsestraat op te schuiven richting woonwijk worden direct omwonenden zonder aanvullende maatregelen alsnog met die nadelige gevolgen geconfronteerd. Vandaar dat wij ook nu weer aandringen om de implicaties van de westelijke variant en de alternatieven eerst grondig en met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken alvorens hierover een besluit te nemen. (Bron: Advies klankbordgroep politiedienstencentrum Land Forum Meerhoven, d.d. 25 april 2021)”

Standpunt
Zoals bekend, staan zowel de klankbordgroep als het bestuur in beginsel positief tegenover de komst van een politiecomplex zoals geschetst in de Wijkinfo van december 2019. Sindsdien stelt de politie echter steeds meer eisen, waaronder een verdubbeling van het aantal politiemedewerkers en studenten, het hermetisch kunnen afsluiten van het terrein (in combinatie met een extra uitgang aan de noordzijde) en het verplaatsen van de Oude Sliffertsestraat. Ook wijkt de politie af van het oorspronkelijke plangebied en laat de gemeente dat kennelijk toe. De grote bereidheid van de gemeente om op alle eisen van de politie in te gaan, staat in schril contrast met de wijze waarop de gemeente tot nu toe met de inbreng van bewoners is omgegaan. Als bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven vinden wij het onacceptabel dat het College om economische redenen overhaaste besluiten neemt zonder de gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk grondig te onderzoeken.

Gemeenteraad
Aangezien het College de adviezen van de klankbordgroep en het bestuur tot nu toe negeert, hebben wij de gemeenteraad eind november per brief opgeroepen het College ertoe te bewegen de wijk écht bij de plannen te betrekken en het collegebesluit te laten intrekken. Dit met als doel om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Zowel de klankbordgroep als het bestuur staan daar nog steeds voor open. Naar onze mening is dit een aantrekkelijker route dan een langslepend juridisch traject dat vanwege de huidige koers onvermijdelijk dreigt te worden. Het College heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat zij een zorgvuldig samenspraakproces heeft doorlopen en betreurt het dat zij ons daarvan niet kan overtuigen. Begin maart 2022 stond het politiecomplex wederom op de agenda van de gemeenteraad. Een meerderheid van de raad schaarde zich achter het standpunt van het College dat het participatieproces goed is verlopen en dat het complex er hoe dan moet komen. Een weinig verrassend resultaat aangezien de coalitiepartijen het College meestal onvoorwaardelijk steunen. Het resultaat is ook in lijn met eerdere berichtgeving in het Eindhovens Dagblad over het functioneren van de raad. Als bestuur hebben we desondanks gemeend alle kansen te benutten om te komen tot een gedragen oplossing voor de wijk. We betreuren dat dit tot nu toe niet is gelukt en dat rechtszaken onvermijdelijk lijken te worden.

Alternatieve locatie
Als alternatieve locatie voor het politiecomplex hebben bewoners meerdere malen gewezen op het braakliggende terrein achter P+R Meerhoven en hotel Campanille. Eerder gaf de gemeente nog aan dat het terrein niet beschikbaar is voor de politie, maar bedoeld is als “etalage voor de Brainport aan de A2” waarbij moet worden gedacht aan “internationale topbedrijven met een bovenregionale functie”. Dat de ambities wellicht te hoog zijn gegrepen, blijkt uit het recente plan van de gemeente om op dat terrein enkele honderden woningen voor een periode van 30 jaar te realiseren. Dat was voor ons als bestuur reden om de gemeente via deze brief nogmaals te wijzen op het idee om het terrein beschikbaar te stellen voor de politie. Ook hebben we de suggestie gedaan om de tijdelijke woningen in goed overleg met de wijk op Land Forum te realiseren. Afgelopen vrijdag heeft de gemeente ons via deze brief laten weten dat men het voorbereidingstraject voor het politiecomplex niet opnieuw wil doorlopen en daarom vasthoudt aan de locatie Land Forum.

Ontwerpbestemmingsplan
Voor de realisatie van het politiecomplex en het verleggen van de Oude Sliffertsestraat is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.  De procedure is gestart met het openbaar maken van het ontwerpbestemmingsplan. Iedereen kan in de periode 30 juni t/m 10 augustus 2022 een zienswijze op het plan indienen. Op basis van alle ingediende zienswijzen wordt het plan mogelijk op onderdelen aangepast. Het (gewijzigde) bestemmingsplan wordt daarna ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Wie een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het besluit van de raad, kan vervolgens in beroep gaan bij de rechter.

Zienswijze Bewonersvereniging Meerhoven
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 juni jl. is besloten dat het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Land Forum (politielocatie) opstelt conform het standpunt zoals hierboven verwoord. De zienswijze is 3 augustus 2022 namens de vereniging verstuurd naar de gemeente Eindhoven. De zienswijze is tevens verstuurd namens omwonenden die het bestuur hiertoe hebben gemachtigd. Dat laatste is belangrijk omdat onderdelen van het bestemmingsplan in een eventuele beroepsprocedure alleen door omwonenden kunnen worden aangevochten.

Bijlagen zienswijze
In de zienswijze zijn de volgende bijlagen opgenomen:

 1. Volmachten
 2. Brief Bewonersvereniging Meerhoven aan gemeenteraad inzake “Update misstanden inspraakproces regionaal politiedienstencentrum Land Forum” d.d. 22 november 2021
 3. Brief Bewonersvereniging Meerhoven aan college inzake “Politiehuisvesting Land Forum Meerhoven” met bijlage Advies klankbordgroep politiehuisvesting Land Forum d.d. 25 april 2021
 4. Wijkinfo gemeente Eindhoven inzake “Stand van zaken politie locatie Land Forum” d.d. 9 juli 2020
 5. Website www.eindhoven.nl/politielocatielandforum d.d. 29 juli 2022
 6. Brief college d.d. 21 december 2021 in reactie op brief Bewonersvereniging Meerhoven “Update misstanden inspraakproces regionaal politiedienstencentrum Land Forum” d.d. 22 november 2021
 7. Businesscase Verzamellocatie Eindhoven-fase 1: preceelkeuze d.d. 19 november 2019
 8. Bijlage 8 “Verzamellocatie Eindhoven – Inpassingsstudie” d.d. 17 oktober 2019) behorende bij de Businesscase Verzamellocatie Eindhoven-fase 1: preceelkeuze d.d. 19 november 2019
 9. Wijkinfo gemeente Eindhoven inzake “Mogelijke huisvesting politie Land Forum” d.d. 12 december 2019
 10. Offerte-uitvraag verkeersonderzoek t.b.v. nieuwe Centrale Huisvesting Politie d.d. 16 maart 2020
 11. Brief Bewonersvereniging Meerhoven inzake “Trade Forum als alternatieve locatie politiehuisvesting” d.d. 15 februari 2022
 12. Brief college d.d. 18 maart 2022 in reactie op brief Bewonersvereniging Meerhoven inzake Trade Forum als alternatieve locatie politiehuisvesting” d.d. 15 februari 2022
 13. Bijlage 7 “Project: Verzamellocatie Eindhoven – Afwegingscriteria” behorende bij de Businesscase Verzamellocatie Eindhoven-fase 1: perceelkeuze d.d. 19 november 2019

Voorbeeldbrief
Mocht je Bewonersvereniging Meerhoven als omwonende niet hebben gemachtigd en (alsnog) zelf een zienswijze willen indienen, dan kan dat nog tot en met woensdag 10 augustus 2022. We raden je dan aan onze voorbeeldbrief (in Word of PDF) te gebruiken. In deze brief staan tevens instructies op welke manier je de zienswijze kunt indienen.