Politiecomplex Land Forum

Gemeente Eindhoven en politie willen op Land Forum een groot politiecomplex realiseren. In 2019 ging het om 1250 politiemensen en kon het complex worden ingepast in de bestaande infrastructuur (zie ook de Wijkinfo van december 2019). Inmiddels is de omvang van het geplande complex flink toegenomen. Volgens de laatste inzichten gaat het om ca. 2000 politiemedewerkers van diverse afdelingen, waaronder de Mobiele Eenheid, en dagelijks 520 studenten van de Politieacademie. Ook is een cellencomplex (voor kortverblijf), een schietbaan en een trainingscentrum gepland. Er is ruimte nodig voor 385 dienstvoertuigen en ongeveer 1000 parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers. Tevens is er een mogelijkheid van een ‘hoogteaccent’ met een maximum van 45 meter (vergelijkbaar met een gebouw van ca. 15 verdiepingen) aan de zuidzijde van het terrein. Het politiecomplex heeft geen openbare functie. Er komt dus geen politiebureau voor het doen van aangifte en dergelijke.

Collegebesluit
In juni 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met deze opzet. Bewoners in een deel van Grasrijk en Bosrijk hebben hierover die maand een Wijkinfo van de gemeente ontvangen. De gemeenteraad is via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.

(Lees hieronder verder).

Oude Sliffertsestraat
Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken, willen gemeente en politie de Oude Sliffertsestraat verplaatsen naar de buitenzijde van het terrein. Hiervoor heeft men twee varianten bedacht: een westelijke en een oostelijke variant. Om de mening van de wijk te polsen, heeft de gemeente een onderzoeksbureau ingeschakeld. Het bureau heeft eind oktober en begin november 134 gesprekken gevoerd met winkelend publiek, weggebruikers en direct omwonenden. De resultaten zijn verwerkt in een rapport. Volgens het College hebben die gesprekken geen duidelijke conclusie opgeleverd over een voorkeur. Daarom heeft men deze week besloten dat de Oude Sliffertsestraat wordt verplaatst richting woonwijk (de westvariant). Die variant is volgens het College goedkoper, korter en milieuvriendelijker. Bovendien heeft de politie in dat geval meer ruimte. Omwonenden zijn hierover via een Wijkinfo geïnformeerd. De weg kan overigens pas worden verplaatst nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Leefbaarheid
Saillant detail is dat beide varianten ook al in mei 2021 aan de wijk zijn voorgelegd. Dat leverde voor gemeente en politie echter niet het gewenste resultaat op. Ruim 98% van de ruim 500 respondenten schaarde zich toen achter het advies van de klankbordgroep van bewoners én het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven. Zij adviseerden om – los van beide varianten – eerst de effecten op de leefbaarheid door de komst van het beoogde politiecomplex grondig te onderzoeken en daarbij de inbreng van de wijk serieus in het onderzoek mee te nemen. Ook uit de gesprekken die het onderzoeksbureau onlangs heeft gevoerd, blijkt dat bewoners zich met name zorgen maken over de komst van het complex en meer betrokken hadden willen zijn bij de plannen. Toch heeft het College in juni 2021 zonder nader onderzoek en zonder verdere consultatie van de wijk besloten dat het politiecomplex er komt. Volgens het College dreigde de politie te kiezen voor een andere stad als het besluit langer op zich liet wachten.

Ook het meest recente besluit van het College om de Oude Sliffertsestraat richting wijk te verplaatsen, gaat geheel voorbij aan het eerder advies van klankbordgroep en het bestuur. Zie onderstaand fragment uit dat advies.

Mocht u zonder nader onderzoek toch een besluit nemen over de ligging van de Oude Sliffertsestraat, dan merken wij op dat verplaatsing van de weg naar de westzijde van het beoogde politiecomplex (tegen de woonwijk) niet strookt met de autoluwe opzet van de wijk. Deze optie is ook niet te rijmen met het door u op 11 juli 2006 genomen verkeersbesluit in relatie tot het dossier ‘Knip Sliffertsestraat’. Als pleister op de wonden voor het openhouden van een autoverbinding tussen Zandrijk en Grasrijk werden toen diverse verkeersmaatregelen genomen om de oostflank van Grasrijk zoveel mogelijk te ontzien van de nadelige gevolgen van een autoverbinding. Deze verbinding was namelijk niet in de oorspronkelijke planopzet van Meerhoven voorzien. Door de Oude Sliffertsestraat op te schuiven richting woonwijk worden direct omwonenden zonder aanvullende maatregelen alsnog met die nadelige gevolgen geconfronteerd. Vandaar dat wij ook nu weer aandringen om de implicaties van de westelijke variant en de alternatieven eerst grondig en met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken alvorens hierover een besluit te nemen. (Bron: Advies klankbordgroep politiedienstencentrum Land Forum Meerhoven, d.d. 25 april 2021)”

Standpunt
Zoals bekend, staan zowel de klankbordgroep als het bestuur in beginsel positief tegenover de komst van een politiecomplex zoals geschetst in de Wijkinfo van december 2019. Sindsdien stelt de politie echter steeds meer eisen, waaronder een verdubbeling van het aantal politiemedewerkers en studenten, het hermetisch kunnen afsluiten van het terrein (in combinatie met een extra uitgang aan de noordzijde) en het verplaatsen van de Oude Sliffertsestraat. Ook wijkt de politie af van het oorspronkelijke plangebied en laat de gemeente dat kennelijk toe. De grote bereidheid van de gemeente om op alle eisen van de politie in te gaan, staat in schril contrast met de wijze waarop de gemeente tot nu toe met de inbreng van bewoners is omgegaan. Als bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven vinden wij het onacceptabel dat het College om economische redenen overhaaste besluiten neemt zonder de gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk grondig te onderzoeken.

Gemeenteraad
Aangezien het College de adviezen van de klankbordgroep en het bestuur tot nu toe negeert, hebben wij de gemeenteraad eind november per brief opgeroepen het College ertoe te bewegen de wijk écht bij de plannen te betrekken en het collegebesluit te laten intrekken. Dit met als doel om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Zowel de klankbordgroep als het bestuur staan daar nog steeds voor open. Naar onze mening is dit een aantrekkelijker route dan een langslepend juridisch traject dat vanwege de huidige koers onvermijdelijk dreigt te worden. Het College heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat zij een zorgvuldig samenspraakproces heeft doorlopen en betreurt het dat zij ons daarvan niet kan overtuigen. We wachten nu op actie vanuit de gemeenteraad.

Vervolgtraject
Mocht de gemeenteraad niet ingrijpen dan kunnen wij in het belang van de wijk niet anders dan alle wettelijke middelen inzetten om het College alsnog op andere gedachten te brengen. Niet om de komst van een politiecomplex tegen te werken, maar om te borgen dat een zorgvuldig besluitvormingsproces plaatsvindt.