De gemeente Eindhoven is gestart met de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor Land Forum. Met deze wijziging wil de gemeente de bouw van een politiecomplex voor ca. 1.800 politiemedewerkers en dagelijks 520 studenten aan de rand van Meerhoven mogelijk maken.

De procedure is gestart met het openbaar maken van het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan is via deze link in te zien. Iedereen kan in de periode 30 juni t/m 10 augustus 2022 een zienswijze op het plan indienen. Op basis van alle ingediende zienswijzen wordt het plan mogelijk op onderdelen aangepast. Het (gewijzigde) bestemmingsplan wordt daarna ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Wie een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het besluit van de raad, kan vervolgens in beroep gaan bij de rechter.

Inloopavond
Maandag 11 juli 2022 organiseert de gemeente van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan. Locatie: De Hangar, Meerbos 4 in Eindhoven. Omwonenden ontvangen hierover binnenkort een Wijkinfo of hebben deze reeds ontvangen. Tijdens de inloopavond kunnen bewoners vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan. De politie is dan ook vertegenwoordigd. Het is niet mogelijk om tijdens de inloopavond zienswijzen in te dienen.

Zienswijze
Bewonersvereniging Meerhoven is het ontwerpbestemmingplan aan het bestuderen en laat zich daarbij juridisch adviseren. Eind juli komt de vereniging met een voorbeeldbrief die bewoners kunnen gebruiken om hun eigen zienswijze in te dienen. Leden van de vereniging ontvangen deze brief per e-mail. De voorbeeldbrief wordt ook via Meerhoven.nl, Facebook en Twitter beschikbaar gesteld. Bewoners die de MeerhovenApp op hun telefoon hebben geïnstalleerd, ontvangen tegen die tijd ook een pushbericht.

Direct omwonenden
Sommige onderdelen van het bestemmingsplan kunnen in een eventuele beroepsprocedure alleen door direct belanghebbenden worden aangevochten. Daarom is het van groot belang dat met name bewoners in de directe omgeving van het beoogde politiecomplex (Grasrijk Oost en Bosrijk) een zienswijze indienen. Wie namelijk geen zienswijze indient, verspeelt in principe zijn recht om later in beroep te gaan tegen het bestemmingsplan. Bewonersvereniging Meerhoven adviseert de voorbeeldbrief af te wachten. Bewoners die interesse hebben om een eventuele beroepszaak gezamenlijk op te pakken, kunnen hun interesse via dit formulier kenbaar maken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op meerhoven.nl/landforum. Zie ook de nieuwsbrief van Bewonersvereniging Meerhoven van juni 2022.