Subsidie voor activiteiten in Meerhoven

Bewonersvereniging Meerhoven vraagt jaarlijks subsidie aan bij de gemeente Eindhoven voor activiteiten die plaatsvinden in de wijk Meerhoven. De vereniging is door de gemeente Eindhoven gevraagd om deze subsidie aan te vragen namens alle inwoners van Meerhoven.

Doel
De subsidieregeling waar de bewonersvereniging een beroep op doet, is de gemeentelijke subsidieregeling gebiedsgericht werken in niet actie gebieden. De subsidieregeling heeft als doel om een bijdrage te leveren aan behoud en verbetering van de leefbaarheid van buurten en de wijk. Voorwaarde is ook dat de gesubsidieerde activiteiten voor iedereen in de desbetreffende straat/buurt/wijk toegankelijk zijn. Binnen Meerhoven wordt onderscheid gemaakt tussen subsidie voor straten/buurten en subsidie voor overige activiteiten.

Jaarlijkse budget subsidie voor straten/buurten
Voor straten en buurten in Meerhoven waar een lokale bewonersorganisatie actief is, kan subsidie worden verleend van € 2,50 per jaar per inwoner van de desbetreffende straat en buurt. Voorwaarde is dat de activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen in de desbetreffende straat/buurt. De lokale bewonersorganisatie vraagt deze subsidie jaarlijks aan bij Bewonersvereniging Meerhoven via . Als een straat of buurt deze jaarlijkse subsidie per inwoner aanvraagt, kan geen subsidie meer worden aangevraagd voor andere (eenmalige) activiteiten die in dezelfde straat/buurt worden georganiseerd. Als dat wel gebeurt, dan verwijzen we de aanvrager naar de okale bewonersorganisatie die de subsidie heeft gekregen.

Subsidie voor overige activiteiten
Subsidie kan ook worden aangevraagd voor overige activiteiten die vaak Meerhovenbreed worden georganiseerd. Ook kan subsidie worden gevraagd voor beperktere activiteiten van (delen van) straten/buurten die nog geen beroep hebben gedaan op de jaarlijkse subsidie (zie boven). Voorwaarde is dat de activiteit toegankelijk is voor iedereen in de desbetreffende straat/buurt. De organisatie van de activiteit dient via een aanvraag voor subsidie in bij Bewonersvereniging Meerhoven met een beschrijving van de activiteit, het beoogde aantal deelnemers en een begroting van de kosten en inkomsten en de gevraagde subsidie.

Procedure subsidieaanvraag
Aanvragen voor subsidie moeten worden ingediend vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de activiteit betrekking heeft. Het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven kan dan de subsidieaanvraag meenemen in de begroting die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld en aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd. Van subsidieaanvragen die eventueel later worden ingediend, kan niet worden gegarandeerd dat deze worden gehonoreerd. Wel zal in de jaarlijkse begroting een post worden opgenomen om ook verzoeken die in de loop van het jaar worden ontvangen te kunnen honoreren.

Verantwoording subsidie
Jaarlijks moet door Bewonersvereniging Meerhoven verantwoording worden afgelegd van de besteding van de subsidie. De verantwoording bestaat uit een beschrijving van de activiteiten die moet worden voorzien van een aantal foto’s van de activiteiten. Facebookberichten of andere berichten van sociale media kunnen ook als verantwoording dienen. Organisatoren van de activiteiten sturen na afloop van de activiteit een kort verslag met een aantal foto’s naar .